Đại Hội Vô Vi 2016:
"Du Hành Đạo Pháp"

Đại Hội 2016, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 20/9/2016 đến ngày 25/9/2016 tại Bokor, Cambodia.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 7

"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 8

"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 9


"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 10

"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 11: – Văn Nghệ

"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 12: – Văn Nghệ


"Đại Hội Vô Vi 2016"
Phần 13: – Phía Sau Hậu Trường


backTrở về trang trước